Quận Hoàng Mai, Hà Nội có Phố mang tên Danh họa Nam Sơn (Phố Nam Sơn)

Thành phố Hà Nội mới đặt tên 27 đường phố mới  của 11 quận, huyện, thị xã (với 17 đường mang tên danh nhân, tên địa danh và tên khác; cùng 3 phố điều... Read more »