Quyết định Ban hành qui chế hoạt động BCH Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

alt

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động

của Ban Chấp hành, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng

Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

alt

HỘI LIÊN LẠC VIỆT KIỀU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UB ngày 12/9/1989 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết định số 05/7/NQ-BCH-HVK, ngày 18/7/2016 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Điều 2. Các ông/bà: Ủy viên Ban Thường trực Hội; các Chi hội, các Câu lạc bộ và Trung tâm trực thuộc Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Chủ tịch, các PCT Hội LLVK TP;

– Các sở: NgV. Nội vụ (để b/c);

– Các ông, bà có tên tại Điều 2;

– Lưu VP Hội LLVK.

HỘI LIÊN LẠC VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Bùi Đức Nội

Bài viết khác